Open this in UX Builder to add and edit content

phê duyệt quy hoạch thị xã lagi 2020

thích thì chiều

Quy Hoạch Thị Xã Lagi Tỉnh Bình Thuận Giai Đoạn 2020-2035

UBND tỉnh Bình Thuận vừa Phê duyệt quy hoạch thị xã La Gi với việc đầu tư các khu vực phát triển đô thị mới trong giai đoạn 2020 - 2035

Giá bán:

  • Chủ đầu tư:
.
.
.
.