Open this in UX Builder to add and edit content

Điều Kiên Tách Thửa Đất Hợp Thửa Đất Từ Ngày 01.08.2024

Từ ngày 01.08.2024 theo Luật Đất đai 2024. Theo đó, Điều 220 đã quy định các nguyên tắc, điều kiện , đảm bảo về việc tách thửa đất, hợp thửa đất cụ thể như sau . 

 

Điều kiện tách thửa đất hợp thửa theo luật đất đai 2024
Điều kiện tách thửa đất hợp thửa theo luật đất đai 2024

 

Tại Khoản 1 Điều 220 quy định việc tách thửa đất, hợp thửa đất phải bảo đảm các nguyên tắc, điều kiện sau đây

 

  1. Thửa đất đã được cơ quan nhà nước cấp sổ Đỏ hoặc Sổ Hồng 
  2. Thửa đất còn trong thời hạn sử dụng đất.
  3. Đất không có tranh chấp, không bị kê biên để bảo đảm thi hành án. 
  4. Việc tách thửa đất, hợp thửa đất phải bảo đảm có lối đi; được kết nối với đường giao thông công cộng hiện có; bảo đảm cấp nước, thoát nước và nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý. Trường hợp người sử dụng đất dành một phần diện tích của thửa đất ở hoặc thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất để làm lối đi, khi thực hiện việc tách thửa đất hoặc hợp thửa đất thì không phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với phần diện tích đất để làm lối đi đó.

 

Tại khoản 2, Điều 220: Trường hợp tách thửa đất thì ngoài các nguyên tắc, điều kiện quy định tại khoản 1 còn phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

 

  • Điều kiện 1: Các thửa đất sau khi tách thửa phải bảo đảm diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
  • Điều kiện 2: Trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thì thực hiện tách thửa, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng. Đối với thửa đất có đất ở và đất khác thì không bắt buộc thực hiện tách thửa khi chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất, trừ trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa;
  • Điều kiện 3: Trường hợp phân chia quyền sử dụng đất theo bản án, quyết định của Tòa án mà việc phân chia không bảo đảm các điều kiện, diện tích, kích thước tách thửa theo quy định thì không thực hiện tách thửa

 

Tại khoản 3, Điều 220: Trường hợp hợp thửa đất thì ngoài các nguyên tắc, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này còn phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

 

Điều kiện 1: Việc hợp các thửa đất phải bảo đảm có cùng mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, hình thức trả tiền thuê đất trừ trường hợp hợp toàn bộ hoặc một phần thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất với nhau và trường hợp hợp thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa đất với thửa đất ở;

 

Điều kiện 2: Trường hợp hợp các thửa đất khác nhau về mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, hình thức trả tiền thuê đất thì phải thực hiện đồng thời với thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, chuyển hình thức trả tiền thuê đất để thống nhất theo một mục đích, một thời hạn sử dụng đất, một hình thức trả tiền thuê đất theo quy định của pháp luật.

 

Ngoài ra, tại Khoản 4, Điều 220 Luật Đất đai 2024 quy định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, quy định khác của pháp luật có liên quan và phong tục, tập quán tại địa phương để quy định cụ thể điều kiện, diện tích tối thiểu của việc tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất

 

HỒ SƠ KHI NỘP KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC TÁCH THỬA ĐẤT & HỢP THỬA ĐẤT BAO GỒM 

 

  • Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK.
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

 

.
.
.
.