Open this in UX Builder to add and edit content

Luật Đất Đai 2024 Những Điểm Mới Nổi Bật

yennhiland – Luật Đất đai 2024 số 31/2024/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 18/01/2024 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2025. Luật gồm 16 chương, 260 điều, tập trung hoàn thiện các quy định, chính sách. Trong đó, xây dựng hệ thống quy hoạch sử dụng đất đai đồng bộ ở 3 cấp; đổi mới quy trình, nội dung, phương pháp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Những điểm mới của Luật Đất đai 2024 cụ thể như sau:

 

TỔNG HỢP 15 ĐIỀU MỚI LUẬT ĐẤT ĐAI 2024 CẦN CHÚ Ý 

 

1️⃣ Mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp : không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của cá nhân đối với mỗi loại đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 176 Luật Đất đai 2024.

 

2️⃣ Bãi bỏ khung giá đất  ban hành bảng giá đất mới từ 1/1/2026 . Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo

 

3️⃣ Đất không có giấy tờ trước ngày 01/7/2014 được cấp Sổ đỏ : Khoản 3 Điều 138 Luật Đất đai 2024 quy định, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ 15/10/1993 – trước 01/7/2014 không có giấy tờ về quyền sử dụng đất sẽ được cấp Sổ đỏ nếu đáp ứng các điều kiện sau:

– Không vi phạm pháp luật về đất đai;
– Không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền;
– Nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là không có tranh chấp.

4️⃣ Đất cấp sai thẩm quyền sau 2014 sẽ được cấp Sổ đỏ trước ngày 01/01/2025 : Đất được giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân từ ngày 01/7/2014 – trước ngày 01/01/2025 đáp ứng các điều sau theo quy định tại khoản 4 Điều 140 Luật Đất đai 2024 thì được cấp Sổ đỏ:

– Nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp;
– Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất;
– Người sử dụng đất có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất.
 
5️⃣ Thêm nhiều trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất áp dụng 01/01/2025 : Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở mà không có chỗ ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi.
 
6️⃣ Đa dạng các hình thức bồi thường cho người dân bị thu hồi đất : giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi hoặc bằng tiền (trong trường hợp không có đất để bồi thường) hoặc bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi; nhà ở.
 

7️⃣ Chỉ được thu hồi đất khi đã bàn giao nhà ở tái định cư áp dụng từ ngày 01/01/2025 :  Theo khoản 6 Điều 91 Luật Đất đai 2024 cụ thể 

8️⃣ Bổ sung thêm khoản hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất 

9️⃣ Tiền thuê đất hằng năm được áp dụng ổn định cho chu kỳ 5 năm: Căn cứ quy định tại khoản 2 Luật Đất đai số 31/2024/QH15

🔟 Đang thuê đất trả tiền 1 lần có thể chuyển sang trả hằng năm: Theo khoản 2 Điều 30 Luật số 31/2024/QH15 quy định

1️⃣1️⃣ Cho phép người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa : Theo khoản 8 Điều 45 Luật Đất đai 2024 quy định 

1️⃣2️⃣ Được thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất ở để làm nhà ở thương mại : Điều 127 Luật Đất đai 2024 nêu rõ

– Nếu hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất chưa được cấp Sổ đỏ, Sổ hồng thì được thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện thỏa thuận quyền sử dụng đất thực hiện dự án.

– Nếu nhà đầu tư đã nhận quyền sử dụng đất để thực hiện dự án mà đến thời điểm hết hạn sử dụng đất đối với đất đã nhận chuyển quyền nhưng vẫn chưa hoàn thành thủ tục về đất đai để thực hiện dự án thì được tiếp tục thực hiện các thủ tục để triển khai dự án mà không phải gia hạn.
 
1️⃣3️⃣ Bỏ đối tượng hộ gia đình sử dụng đất từ 01/01/2025 : hộ gia đình sử dụng đất sẽ không được giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất với tư cách hộ gia đình sử dụng đất

1️⃣4️⃣ 32 trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội : Điều 79 Luật Đất đai 2024 quy định chi tiết

1️⃣5️⃣ Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được mở rộng quyền sử dụng đất : Khoản 3 Điều 4 Luật Đất đai 2024 quy định cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quốc tịch Việt Nam được thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất như cá nhân trong nước

 

Luật đất đai 2024
Luật đất đai 2024

 

 

.
.
.
.